Prorodinný balíček

Tisková zpráva MPSV ze dne 19. listopadu 2008

Prorodinný balíček
Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. Dne 19. listopadu 2008 schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem „Prorodinný balíček“, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň reagujeme na skutečnost, že na rozdíl  od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti.  Vláda uložila ministru práce a sociálních věcí, aby připravil příslušné návrhy zákonů,  které by realizovaly schválené záměry směřující k podpoře příznivých podmínek pro  fungování rodiny, a to v těchto oblastech:

OTCOVSKÉ

Účelem opatření je podpora aktivního otcovství. Otec může dočasně přerušit výkon své  výdělečné činnosti, aby mohl společně s matkou dítěte pečovat o novorozené dítě.  Po dobu této péče mu bude poskytována výše uvedená nová dávka nemocenského  pojištění. Přijetím tohoto opatření se v zásadě vytváří stav odpovídající zavedení  otcovské dovolené tak, jak funguje v řadě evropských zemí.
Hlavní zásady:

• otcovské náleží otci dítěte a osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
• podmínkou nároku na otcovské je, že pojištěnec o dítě osobně pečuje, podmínka soužití v domácnosti se pro otcovské nevyžaduje,
• pojištěnec musí nastoupit na otcovské nejpozději do uplynutí šesti týdnů věku dítěte nebo do 6 týdnů ode dne svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; otcovské náleží jen, bylo-li dítě převzato do takové péče do dosažení věku 7 let,
• otcovské se poskytuje po dobu jednoho týdne ode dne nástupu na něj,
• otcovské se stanoví stejným způsobem, jako peněžitá pomoc v mateřství  poskytovaná muži, výše otcovského za kalendářní den činí 70 % denního  vyměřovacího základu,
• podmínkou nároku na otcovské pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovské.
Očekávané roční ekonomické dopady:
• 300 – 400 mil. Kč na otcovské,
• 140 – 160 mil. Kč snížení výběru pojistného na sociální zabezpečení,
• 60 – 80 mil. Kč snížení výběru pojistného na zdravotní pojištění.SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

a) Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci
Vzájemná rodičovská výpomoc je poskytování péče o děti evidovaným poskytovatelem v jeho domácnosti za limitovanou úplatu. Jde o péči rodinného typu poskytovanou na individuálním základě.
Poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci
• musí splňovat minimální nutné podmínky, na jejichž základě bude zapsán do evidence poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci,
• může být osoba, která celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno vlastní dítě do 7 let věku,
• může mít v současné péči nejvýše 4 děti do 7 let věku, do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti poskytovatele ve věku do 7 let věku
• nejsou stanoveny speciální požadavky na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péče poskytována; místnosti by měly být uzpůsobeny výchově vlastního dítěte,
• je oprávněn přijmout za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci limitovanou úplatu - maximálně 5 000 Kč za 1 svěřené dítě,
• je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob,
• z příjmu z této činnosti neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
• z příjmu z této činnosti neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
• celkový čistý příjem za poskytování péče tedy může činit až 15 000 Kč měsíčně,
• zůstává mu nárok na rodičovský příspěvek


b) Podpora služeb péče o děti v živnostenském podnikání
Cílem je rozšíření nabídky služeb péče o děti poskytovaných v oblasti živnostenského podnikání. Zjednodušují se hygienické a prostorové požadavky na provozovny péče s menším počtem dětí a doplňují se kvalifikační požadavky na podnikání v tomto oboru.
Hlavní zásady:
• podnikatel provozující vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním  režimu“ nebo volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ ve vlastní domácnosti nebo jiném vhodném prostoru musí pečovat současně nejvýše o 4 děti
• pokud podnikatel pečuje zároveň o vlastní dítě do 7 let věku, započítává se vlastní  dítě (děti) do výše uvedeného limitu ohledně počtu dětí
• na tyto provozovny se nevztahují hygienické a prostorové požadavky požadované  na provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně, jsou požadovány podmínky  přiměřené tomuto limitovanému počtu dětí
• je stanoveno minimální nutné vybavení provozovny respektující potřeby  svěřených dětí, a zároveň nestanovující takové požadavky, které by mohly být  překážkou rozšíření tohoto druhu podnikání
• požadovaná odborná způsobilost podnikatele vykonávajícího činnost v rámci  vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ se nově rozšíří  o „osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti), což by mohlo částečně napomoci řešit situaci například žen starších 50 let, které jsou ve vyšší míře ohroženy nezaměstnaností (v praxi jde o ženy, které mají často vlastní rodičovskou zkušenost a získáním kvalifikace by měly možnost podnikat v této oblasti).

c) Miniškolka
Další možností v rozšíření nabídky péče o děti pro zaměstnané rodiče, kteří preferují  individuální péči, nebo v daném místě není jiná služba k dispozici, jsou „miniškolky“. Tato služba bude poskytována nejčastěji zaměstnavatelem na pracovišti rodiče nebo neziskovými subjekty, obcemi, kraji a církevními právnickými osobami.
Hlavní zásady:
• miniškolka je službou péče o děti na nekomerčním základě, která není  provozována za účelem dosažení zisku,
• zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let, do tohoto počtu dětí  se započítávají i vlastní děti pečovatelky ve věku do 7 let věku
• v rámci jednoho místa lze zřídit více miniškolek,
• v zájmu kvality poskytované služby nemá být jejím předmětem pouhé „hlídání“ dětí, ale péče zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk,
• na miniškolky se nevztahují hygienické a prostorové požadavky požadované na  provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně, jsou požadovány podmínky  přiměřené tomuto limitovanému počtu dětí
• zřizovatel hradí náklady na zřízení a provoz miniškolky ze svých prostředků  (daňově uznatelné náklady), rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky dle dohody se zřizovatelem,
• tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a musí odpovídat  věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte, svým uspořádáním se tato péče co nejvíce přibližuje životu dítěte v rodině.
 

d) Daňové výhody pro zaměstnavatele
Zákon o daních z příjmu bude novelizován tak, aby mezi daňově uznatelné náklady pro zaměstnavatele byly zařazeny také výdaje na zajištění péče o děti zaměstnanců, tj. výdaje na provoz:
• vlastních zdravotnických zařízení – jeslí,
• provozoven pro výchovu a vzdělávání,
• miniškolek,
• příspěvků zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele.
Očekávané náklady v souvislosti s daňovými úlevami pro zaměstnavatele budou  kompenzovány zapojením rodičů, především matek s dětmi, na trhu práce coby  daňových poplatníků a plátců sociálního a zdravotního pojištění.


e) Podpora částečných pracovních úvazků
Bude zavedena sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby patřící  do okruhu obtížně zaměstnavatelných, pokud budou zaměstnány na kratší pracovní  úvazek.
Hlavní zásady:
• výše slevy činí až 1 500 Kč za kalendářní měsíc, v němž byly po celý měsíc splněny podmínky pro její poskytnutí,
• zaměstnavatel může slevu uplatnit, jestliže uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem,
- který pečuje o dítě do 10 let věku,
- který je osobou se zdravotním postižením,
- který je starší 55 let,
- který osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, a je z tohoto důvodu veden v evidenci obecního úřadu s rozšířenou působností,
- který je řádným studentem denního studia střední, vysoké či vyšší odborné školy, pokud délka pracovní doby zaměstnance činí nejvýše 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
• jestliže si zaměstnanec sjedná pracovní poměr do 80 % stanovené týdenní pracovní doby u dvou nebo více zaměstnavatelů, pak budou slevu na pojistném nárokovat všichni tito zaměstnavatelé,
• bude-li průměrný započitatelný příjem nových zaměstnanců vyšší než 4 500 Kč měsíčně, budou příjmy z pojistného vyšší než úhrn slev na pojistném na tyto zaměstnance,
• absolutní zvýšení počtu zaměstnanců by i přes zavedení slevy mělo pozitivní dopad do bilance státního rozpočtu i z důvodu snížení výdajů na sociální dávky.


III. NÁHRADNÍ PÉČE RODINNÉHO TYPU


Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče  (včetně SOS dětských vesniček ) bude přiznán nárok na odměnu pěstouna jako dávku  pěstounské péče za podmínek upravených v zákoně o státní sociální podpoře. Tím  se ruší ustanovení, podle kterého je pěstounovi poskytována odměna za výkon pěstounské péče z prostředků zřizovatele zařízení podle zvláštních právních předpisů (zákon o sociálně-právní ochraně dětí).
• Rozšířením nároku na odměnu pěstouna ze systému dávek státní sociální  podpory bude z hlediska dávek sjednoceno postavení pěstounů v zařízeních pro výkon pěstounské péče a pěstounů vykonávajících pěstounskou péči mimo  zařízení (individuální pěstounská péče).
• Současně bude významně ulehčena situace zřizovatelům zařízení pro výkon pěstounské péče, kteří podle platné úpravy nesou břemeno nákladů na výplatu odměny pěstouny v zákonem stanovené výši.

Ekonomický dopad:
• S přihlédnutím k počtu pěstounských rodin v zařízeních pro výkon pěstounské péče (zhruba 80 až 90) a k počtu dětí v pěstounské péči umístěných v těchto zařízeních (zhruba 260 až 300 dětí) lze očekávat, že poskytování odměny pěstounům v zařízení z dávek státní sociální podpory si vyžádá zvýšení výdajů státního rozpočtu o 20 až 25 mil. Kč za rok.

Zdůvodnění změn
I. OTCOVSKÉ
a) Výchozí stav
• I když má otec dítěte již ode dne narození dítěte právo přerušit svou výdělečnou činnost a čerpat rodičovskou dovolenou společně s matkou dítěte, není v této době finančně zabezpečen, pokud matka čerpá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský přípěvek. Vyššímu počtu případů čerpání rodičovské dovolené otci tak v řadě případů mohou bránit finanční otázky.
Otcovské v zahraničí
Zavedením otcovské dávky se v právním řádu ČR prakticky vytváří stav odpovídající zavedení otcovské dovolené, která funguje v řadě evropských zemí. Typické pro otcovskou dovolenou je její poskytování v raném věku dítěte po dobu od několika dnů do přibližně dvou, max. tří týdnů. Tato dávka je poskytována například v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Norsku, Švédsku nebo Velké Británii. Není poskytována mj. v Německu, Rakousku a Maďarsku.
b) Cíle změn
• Cílem zavedení institutu otcovské dávky v době relativně krátké po narození dítěte je podpora většího zapojení otců do péče o děti a stabilizace rodinných vztahů.
• Tím se podpoří ochota otců čerpat rodičovskou dovolenou v období, kdy je péče o novorozené dítě z hlediska rodiny zpravidla nejobtížnější, a kdy se současně tvoří základní vztahy dítěte k příslušníkům jeho rodiny. Zavedení dávky se proto projeví jako opatření cílené nejen k uspokojení aktuálních potřeb mladých rodin, tj. v krátkodobé perspektivě (finanční zabezpečení otce), ale i v dlouhodobé perspektivě v posílení rodinných vazeb.
II. SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
a) Výchozí stav
Demografický vývoj snižuje dostupnost služeb péče o děti
• V České republice stoupá v posledních letech porodnost, a zároveň roste tlak na kapacitu předškolních zařízení, který potrvá minimálně několik let. Současně nelze předpokládat, že se porodnost vrátí na úroveň roku 1999. Tudíž kapacita služeb péče o děti bude nedostatečná, pokud nebudou přijata adekvátní opatření. Důvody nízké kapacity mateřských škol jsou následující:
• obce jako zřizovatelé v 90. letech vzhledem k populačnímu vývoji významně snížily počet míst v mateřských školách,
• porodnost již třetí rok za sebou překročila 100 tisíc dětí ročně,
• poslední rok předškolního vzdělávání je zdarma a velký počet dětí s odkladem školské docházky vede k vysokému počtu 7letých dětí, které zůstávají v mateřské
škole
• až čtvrtina dětí mezi druhým a třetím rokem věku navštěvuje mateřské školy, přestože se do mateřské školy přijímají děti zpravidla od tří let věku

Kromě mateřských škol přitom v ČR víceméně neexistuje nabídka jiných služeb péče o děti, čímž se situace liší od řady zemí západní Evropy. Ty vytvářejí podmínky pro fungování různých typů služeb péče o dítě tak, aby byly uspokojeny různé potřeby a preference rodin s dětmi. Péče o děti podle živnostenského zákona (soukromá zařízení péče o děti, chůvy) není s ohledem na finanční nákladnost pro většinu rodin dostupná. Jeslí je nedostatek, jsou nevyhovující

• Nabídka dostupných služeb péče o děti do 3 let věku, kterou v ČR zajišťovala převážně zdravotnická zařízení – jesle, je nedostatečná. Nicméně podle názoru předních dětských psychologů nejsou jesle pro dítě nejvhodnější. Ministerstvo zdravotnictví dnes nepovažuje za nezbytné, aby péče o všestranný rozvoj zdravých dětí do 3 let věku byla dále poskytována v režimu zdravotnického zařízení, neboť není důvod, aby zdravé děti, které nepotřebují zdravotní péči, pobývaly ve zdravotnickém zařízení. Počet mateřských školek klesá
• Mezi lety 1998 a 2006 poklesl počet mateřských škol o 1 442 na 4 710 (to znamená o 23 %), snížil se počet tříd i učitelek. Počet dětí v mateřských školách poklesl z 307 tisíc v roce 1998 na 278 tisíc v roce 2006.
• Do mateřských škol se daří umístit stále méně dětí, jejichž rodiče o to požádají. Zatímco v roce 2001 bylo 2 289 neuspokojených žádostí o umístění dítěte
v mateřské škole, v roce 2006 to bylo již 9 570 (čtyřnásobně více). Kapacita mateřských škol tak neodpovídá současnému demografickému vývoji.
b) Cíle změn
Vzájemná rodičovská výpomoc
• Návrh vychází z praxe části rodičů, kteří řeší nedostatek služeb péče o předškolní děti vzájemnou svépomocí, když si navzájem podle dohodnutých podmínek zajišťují péči o děti. V případě, že je tato péče poskytována za úplatu, se jedná o neoprávněné podnikání v rámci „šedé ekonomiky“.
• Cílem je vytvořit předpoklady pro legální poskytování péče o ne-vlastní děti za úplatu, rozšířit nabídku těchto služeb a zvýšit jejich dostupnost.
• Navrhované opatření respektuje silně neformální charakter služby, když stanoví minimální nutné požadavky, které musí poskytovatel splnit a předpokládá silnou kontrolu ze strany rodičů, kteří svěří své dítě do péče poskytovatele.
• Celý systém bude co nejjednodušší, odbyrokratizovaný, levný, snadno aplikovatelný, nenáročný na státní rozpočet a podporující rozvoj soukromého sektoru.
• Není vymýšleno nic nového, neboť většina navrhovaných opaření funguje na obdobném principu v řadě evropských zemí.

 

převzato z MPSV - autorem je Jiří Sezemský  vedoucí oddělení styků s veřejností


Miniškolky.cz

Michal Nesvadba chystá velkolepou show Fantazie na kolečkách

14.11.2019 15:39
Oblíbený bavič dětí i dospělých Michal Nesvadba a televizní skřítkové František, Fanynka, Bafík a Zeleňour se Žluťounem a šicími stroji, rozjedou na jaře jedinečnou show pro malé i velké FANTAZIE NA KOLEČKÁCH, se kterou se během roku 2020 zastaví v osmi městech České republiky. Na 16...

—————

Jak zajistit, aby se dětem při dovádění na hřišti nic nestalo?

02.09.2016 19:45
S radovánkami a dováděním na dětských hřištích jsou chtě nechtě spojeny také klasické dětské úrazy. Rozbitá kolena, boule na čele, modřiny kam se podíváš apod. Proto si probereme, jakými způsoby se dá šance, že si vaše ratolesti na hřišti natlučou kokos, snížit na minimum. Základem bezpečnosti...

—————

Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BruNo!

15.02.2016 14:29
Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BRuNO! Jak strávit s dětmi příjemné chvíle, aby se bavila celá rodina? Brno má nový magnet na děti a jejich rodiče, je to zábavní centrum jménem BRuNO family park, které najdeme v Brně- Slatině, na místě bývalých kasáren. Naláká vás na 40 skvělých atrakcí a...

—————

Jak na miminko ?

04.01.2016 10:50
Jak otěhotnět? Rozhodli jste se s vaším partnerem, že chcete miminko? Gratulujeme, ale současně varujeme – právě jste se ocitla na začátku poměrně složitého životního období. Těhotenství je třeba naplánovat a seznámit se s celou řadou různých věcí. Na začátku musí být plán. Jaký a proč? Musíte...

—————

Jak vybrat správně dětský nábytek? Je potřeba přemýšlet.

24.08.2015 17:03
Končí prázdniny a spousta rodičů teď přemýšlí, jak jejich dětem trochu zpříjemnit nástup do školy nebo školky. Takový nový dětský pokoj, to by byla jistě „účinná náplast“ na fakt, že jejich ratolesti budou muset již za pár dnů každý den ráno vstávat a vyrazit se vzdělávat. I Vy jste kdysi byli...

—————

Znakování miminek na vlastní oči

11.04.2015 10:44
Minulý týden byla v naší školce lektorka programu Baby Signs Jana Hrkalová. Přišla maminkám představit kurz Znakujeme se Zpěvem a hrou kde se děti učí znakovat. Stává se nám celkem často, že nám sem lektorky s různým zaměřením chodí nabízet své služby. Na paní Hrkalové mě však zaujalo, že spíše než...

—————

Rodičům.cz – užitečný portál pro rodiče i děti

19.01.2015 17:57
Na českém internetu najdete celou řadu webů pro rodiče a jejich děti. Na některých je vidět, že byly založeny před drahnou dobou, a jejich diskuse jdou zaplavené spamem. Na dalších pak vidíte, že prvotní úmysl byl dobrý, ale jejich tvůrci ustrnuli hned na začátku. Na takových rodičovských webech...

—————

Najděte si vlastní školku

03.12.2014 15:00
Najděte si vlastní školku - tuhle větu slyší každoročně spousta rodičů, kteří se snaží svoje děti dostat do některého z předškolních zařízení. Státní správa tady ukazuje "ve vší kráse" svou efektivitu při řešení problémů jejich občanů. To, kolik míst ve školkách bude potřeba,je totiž dost snadno...

—————

Školky? Nebudou, ptejte se příští měsíc

27.10.2014 17:14
Každý, kdo shání místo ve školce ví dám nejlépe, jak těžko se dá někdy místo sehnat. V některých městech a obcích došla už situace tak daleko, že se místa ve školkách zaplní už dětmi, které věkově musí být přijaty, a o možnosti umístit do předškolního zařízení si mohou nechat rodiče jen zdát....

—————

Konference o miniškolkách a dětských skupinách

08.10.2014 10:54
Zajímavou akci pořádá Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 - jendá se o konferenci projektu Péče o děti jako mezigenerační most. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16.10.2014 od 9.00 - 17.00 hodin ve společenském sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4. Na kaci se dozvíte mnoho zajímavých...

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin