Odborná způsobilost personálu

Odborná způsobilost pečovatele/ky

Péči o děti v rámci miniškolky poskytuje pečovatel/ka, s nímž/níž má zřizovatel uzavřen pracovní poměr.
Pečovatelem/kou se může stát osoba, která je:
c) zletilá;
d) zdravotně způsobilá;
e) bezúhonná;
f) má odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitářepodle zvláštního právního předpisu31, odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu32 nebo předloží doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu33 nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti) pro příslušnou činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je činnost provozována; 31 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
32 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 33 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů(zákon o uznávání odborné kvalifikace).
g) má odbornou způsobilost k výkonu povolání učitele/ky mateřské školy.34 Za bezúhonného se pro účely tohoto návrhu považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný úmyslný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost pečovatele/ky
k poskytování služby péče o děti. Osoba splňující odbornou způsobilost podle písm. g) může pečovat jen o děti starší 3 let.


Odůvodnění: Ustanovení o odborné způsobilosti je navrhováno zejména pro situace, kdy bude zřizovatel v provozovně zajišťovat individuální výchovnou péči o svěřené dítě (děti)  do tří let věku. Požadavek na odbornou kvalifikaci je navrhován shodně jako v oblasti živnostenského podnikání v případě provozování vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. (Dále viz obdobně odůvodnění u návrhu „Podpory služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání“, Zásady č. 7.) Odborná kvalifikace k výkonu povolání učitel/ka v mateřské škole je uznávána jen pro případy, kdy je v rámci miniškolky pečováno výhradně o děti starší 3 let. V případě, že jsou v miniškolce i děti mladší 3 let, musí tato osoba splňovat rovněž požadavek odborné kvalifikace uvedený pod písm. f). Zdravotní způsobilost prokazuje pečovatel/ka dokladem o své zdravotní způsobilosti. V případě, že je služby poskytována v domácnosti, prokazuje pečovatel/ka svou zdravotní způsobilost spolu s vyjádřením lékaře o skutečnosti, že se u členů domácnosti nevyskytuje přenosné onemocnění

Zvláštní způsobilost osob sdílejících s pečovatelem/pečovatelkou domácnost, je-li v ní miniškolka provozována

Výše uvedené osoby musí být:
h) zdravotně způsobilé;
i) bezúhonné 34 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  Za bezúhonného se pro účely tohoto návrhu považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný úmyslný trestný čin.
Odůvodnění:Ustanovení o zvláštní způsobilosti osob sdílejících s pečovateli/pečovatelkami společnou domácnost, je-li v ní miniškolka provozována, je navrhováno s ohledem
na specifickou činnost, kterou péče děti je a místo jejího výkonu. Zdravotní způsobilost osob sdílejících s pečovateli/pečovatelkami společnou domácnost, je-li v ní miniškolka provozována, prokazují pečovatelé/pečovatelky vyjádřením lékaře o skutečnosti, že se u členů domácnosti nevyskytuje přenosnéonemocnění.

Povinnosti pečovatele/ky

Pečovatel/ka v miniškolce děti přijímá a propouští, zajišťuje jejich osobní hygienu, provádí běžnou výchovnou práci s dětmi, sleduje jejich chování a všestranně o ně pečuje. Dbá o dostatečný pobyt dětí venku i o dostatečně dlouhý spánek přiměřený věku dětí. Zajišťuje podávání, případně přípravu stravy dětem. Udržuje čistotu prostředí, hraček i výchovných pomůcek. Pečuje o bezpečnost dětí a odpovídá za ni. Pečovatel/ka je povinen/povinna dbát informací, které mu/jí poskytli rodiče o zdravotním stavu dětí a o všech okolnostech, které se týkají dětí. Vyskytne-li se podezření na onemocnění dítěte, nebo potřeba jeho vyšetření, nebo ošetření, je povinen/na povolat rodiče a/nebo lékaře.
Odůvodnění: Návrh stanoví základní povinnosti pečovatele/ky tak, aby byla zaručena kvalita poskytované péče v souladu s obsahem péče vymezeným v zásadě č. 1. Pečovatel/ka odpovídá za škodu vzniklou při výkonu činnosti dle ust. § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služby podle ust. § 415 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Miniškolky.cz

Michal Nesvadba chystá velkolepou show Fantazie na kolečkách

14.11.2019 15:39
Oblíbený bavič dětí i dospělých Michal Nesvadba a televizní skřítkové František, Fanynka, Bafík a Zeleňour se Žluťounem a šicími stroji, rozjedou na jaře jedinečnou show pro malé i velké FANTAZIE NA KOLEČKÁCH, se kterou se během roku 2020 zastaví v osmi městech České republiky. Na 16...

—————

Jak zajistit, aby se dětem při dovádění na hřišti nic nestalo?

02.09.2016 19:45
S radovánkami a dováděním na dětských hřištích jsou chtě nechtě spojeny také klasické dětské úrazy. Rozbitá kolena, boule na čele, modřiny kam se podíváš apod. Proto si probereme, jakými způsoby se dá šance, že si vaše ratolesti na hřišti natlučou kokos, snížit na minimum. Základem bezpečnosti...

—————

Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BruNo!

15.02.2016 14:29
Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BRuNO! Jak strávit s dětmi příjemné chvíle, aby se bavila celá rodina? Brno má nový magnet na děti a jejich rodiče, je to zábavní centrum jménem BRuNO family park, které najdeme v Brně- Slatině, na místě bývalých kasáren. Naláká vás na 40 skvělých atrakcí a...

—————

Jak na miminko ?

04.01.2016 10:50
Jak otěhotnět? Rozhodli jste se s vaším partnerem, že chcete miminko? Gratulujeme, ale současně varujeme – právě jste se ocitla na začátku poměrně složitého životního období. Těhotenství je třeba naplánovat a seznámit se s celou řadou různých věcí. Na začátku musí být plán. Jaký a proč? Musíte...

—————

Jak vybrat správně dětský nábytek? Je potřeba přemýšlet.

24.08.2015 17:03
Končí prázdniny a spousta rodičů teď přemýšlí, jak jejich dětem trochu zpříjemnit nástup do školy nebo školky. Takový nový dětský pokoj, to by byla jistě „účinná náplast“ na fakt, že jejich ratolesti budou muset již za pár dnů každý den ráno vstávat a vyrazit se vzdělávat. I Vy jste kdysi byli...

—————

Znakování miminek na vlastní oči

11.04.2015 10:44
Minulý týden byla v naší školce lektorka programu Baby Signs Jana Hrkalová. Přišla maminkám představit kurz Znakujeme se Zpěvem a hrou kde se děti učí znakovat. Stává se nám celkem často, že nám sem lektorky s různým zaměřením chodí nabízet své služby. Na paní Hrkalové mě však zaujalo, že spíše než...

—————

Rodičům.cz – užitečný portál pro rodiče i děti

19.01.2015 17:57
Na českém internetu najdete celou řadu webů pro rodiče a jejich děti. Na některých je vidět, že byly založeny před drahnou dobou, a jejich diskuse jdou zaplavené spamem. Na dalších pak vidíte, že prvotní úmysl byl dobrý, ale jejich tvůrci ustrnuli hned na začátku. Na takových rodičovských webech...

—————

Najděte si vlastní školku

03.12.2014 15:00
Najděte si vlastní školku - tuhle větu slyší každoročně spousta rodičů, kteří se snaží svoje děti dostat do některého z předškolních zařízení. Státní správa tady ukazuje "ve vší kráse" svou efektivitu při řešení problémů jejich občanů. To, kolik míst ve školkách bude potřeba,je totiž dost snadno...

—————

Školky? Nebudou, ptejte se příští měsíc

27.10.2014 17:14
Každý, kdo shání místo ve školce ví dám nejlépe, jak těžko se dá někdy místo sehnat. V některých městech a obcích došla už situace tak daleko, že se místa ve školkách zaplní už dětmi, které věkově musí být přijaty, a o možnosti umístit do předškolního zařízení si mohou nechat rodiče jen zdát....

—————

Konference o miniškolkách a dětských skupinách

08.10.2014 10:54
Zajímavou akci pořádá Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 - jendá se o konferenci projektu Péče o děti jako mezigenerační most. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16.10.2014 od 9.00 - 17.00 hodin ve společenském sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4. Na kaci se dozvíte mnoho zajímavých...

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin